Privacy Statement Well Engineering Partners (WEP) B.V.

Version 20180522 (English)

This privacy statement is applicable to all personal data that are processed by Well Engineering Partners (WEP) B.V. (“WEP”) for its clients, partners and other business relations.

WEP can process your personal data. By making use of WEP’s services and/or by providing personal data yourselves, you give explicit approval for this process. Our advice is to read this statement carefully.

Responsible
The Responsible for processing the personal data is: an employee of Well Engineering Partners (WEP) B.V., located at Toldijk 17-19, 7901 TA Hoogeveen, available by phone +31 (0)528 227710 or email via info@we-p.nl.

Processing data
For an order, project execution or something else WEP can process one or multiple of below data:

 • Your first name and surname
 • Your address
 • Your phone number
 • Your email
 • Your IP address
 • Other personal data that are necessary to ensure the right execution and provision of the ordered services

Purpose
WEP processes your personal data to get in touch with you by phone when you ask for it, and/or to contact you by (e)mail in case we cannot reach you by phone.

In addition, WEP can use your personal data for the execution of the mutually agreed services.

Finally, WEP can use your personal data for a newsletter and/or a (news)message/advise, both by (e)mail and phone.

Sharing with third parties
WEP only shares your personal data if it is strictly necessary for the right execution of the mutual agreement, or to comply with a legal requirement.

Mapping website visit
On the website(s) of WEP general visit data is collected, among them your computer’s IP address, the time of your request and the data that your browser sends simultaneously with your request. These data will be used for analysing the visit and click behaviour on the website. WEP uses this information to improve the website’s functionality and security. These data will be (as much as possible) be anonymised and not be provided to third parties.

Google Analytics
WEP uses Google Analytics to track how users use the website(s) and/or how effective the WEP’s Adwords advertisements are in the Google search results.
The gained information, including your computer’s IP address, is transferred to Google and stored by Google on servers among others in the United States. Read more: Google Privacy Policy and Google Analytics Privacy Policy.

Google uses this information to track how the website is used, to provide website performance reports to WEP, and to provide information about the effectiveness of the advertisement campaigns.

Google can provide this information to third parties if it is a legal requirement, or if these third parties processing the information on behalf of Google. WEP is not able to influence this process.

WEP has not given permission to Google to use the Analytics information gained via WEP for other Google services.

Retention period
WEP saves the personal data for an indefinitely period since projects in the industry have long lead times and the information can be useful for future projects. This involves no privacy-sensitive information, only personal data.

It is always allowed that the User makes a written request to save its personal data for a maximum period of time. In that case, a declaration will be drafted in which the maximum period of time is mutually agreed and signed by both WEP and the User.

Security
WEP takes the security of your personal data very seriously and takes all necessary measures to prevent abuse, losses, unauthorised access, undesirable publication and illegal changes of your personal data.

For the right execution of a project or order, third-party contact can be necessary. This involves for example suppliers, governmental bodies, etc. The User is familiar with this and realises that WEP only shares strictly necessary information and cannot influence the processing of the personal data by the third parties.

If you feel that your data is not properly protected or there are indications of abuse, please contact WEP by info@we-p.nl.

Personal data viewing, correcting or removing
You have the right to view, correct or remove your personal data. You can send your request for viewing, correcting or removing to info@we-p.nl. WEP will respond as soon as possible to your request, within 4 weeks.

Changes in Privacy Statement
It is possible that this Privacy Statement changes from time to time. The most recent version is always published on the website(s) of WEP’s.
Privacy Statement Well Engineering Partners (WEP) B.V. 

Versie 20180522 (Nederlands)

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Well Engineering Partners (WEP) B.V. (hierna te noemen “WEP”) verwerkt voor haar klanten en relaties.

WEP kan uw persoonsgegevens verwerken. Door gebruik te maken van de diensten van WEP en/of door persoonsgegevens zelf aan WEP te verstrekken, geeft u uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens. We adviseren u om kennis te nemen van onderstaande.

Verantwoordelijke

De Verantwoordelijke voor verwerking van de persoonsgegevens is in beginsel: een medewerk(st)er van Well Engineering Partners (WEP) B.V., gevestigd aan de Toldijk 17-19 te 7901 TA Hoogeveen, telefonisch bereikbaar via +31 (0)528 227710 of per email bereikbaar via info@we-p.nl.

Verwerking

In het kader van een opdracht of anderszins kán WEP een of meerdere van onderstaande gegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw emailadres
 • Uw IP adres
 • Overige persoonsgegevens die van belang kunnen zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden waarvoor opdracht is verstrekt

Doel

WEP verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan WEP uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Tot slotte kan WEP uw persoonsgegevens gebruiken voor een algemene nieuwsbrief en/of individueel of collectief (nieuws)bericht / advies, zowel per email/post als telefonisch.

Delen met derden

WEP verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website(s) van WEP worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. WEP gebruikt deze informatie om de werking en beveiliging van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

WEP maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en/of hoe effectief de Adwords-advertenties van WEP bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in onder andere de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook meer informatie over het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website van WEP gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan WEP te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. WEP heeft hier geen invloed op.

WEP heeft Google geen toestemming gegeven om via WEP verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Intrekking

Betrokkene kan te allen tijde zijn/haar gegevens laten verwijderen. Hiertoe kan een schriftelijk verzoek worden ingediend per post of per emailbericht, geadresseerd de gegevens vermeld in paragraaf Verantwoordelijke.

Bewaartermijnen

WEP bewaart de persoonsgegevens voor onbepaalde tijd aangezien projecten in de sector een lange doorlooptijd hebben of waarbij de informatie van belang kan zijn bij het realiseren van een nieuw project na enige jaren. Het betreft hier geen privacygevoelige informatie echter wel persoonsgebonden informatie.

Het is Betrokkene te allen tijde toegestaan om een schriftelijk verzoek in te dienen om gegevens voor een maximale periode te bewaren. Er zal in dat geval een verklaring worden opgesteld waarin de uitdrukkelijke periode is vastgelegd. Deze verklaring zal door Verantwoordelijke en Betrokkene worden ondertekend.

Beveiliging

WEP neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van WEP maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Voor de totstandkoming van een project of opdracht kan contact noodzakelijk zijn met een derde. Het betreft bijvoorbeeld een leverancier, een overheidsorgaan, etc. Betrokkene is hiermee bekend en realiseert zich dat Verantwoordelijke uitsluitend noodzakelijke informatie deelt en Verantwoordelijke geen zicht en grip heeft op de verwerking van die gegevens door derde.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met WEP via info@we-p.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@we-p.nl. WEP zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wijzigingen in Privacy Statement

Het is mogelijk dat dit privacy statement gewijzigd wordt. De meest recente versie is te allen tijde terug te vinden via de website(s) van WEP.